Application to get paid, execution

If you already have a ruling, a verdict, or a certified agreement for maintenance allowance, and you still haven’t been paid, you can apply to have the decision carried out, or executed.

How do you apply?

Use the E-service for enforcement (in Swedish) or the form Application for enforcement. For damages or child support use the form:

Information about you

Your application must include the following information:

 • name
 • personal identity number or corporate identity number
 • postal address
 • BankGiro
 • phone number
 • contact details for a representative, if any

You also have to provide information about the person or entity your claim is against.

Information about whom the claim is against

 • name
 • personal identity number or corporate identity number
 • home address
 • postal address

Also, bear in mind that:

 • In an application for execution regarding a maintenance allowance, you need to specify your claim.
 • If you have a claim based on a negotiable debt instrument, this must be enclosed in the original. If it is a promissory note, a photocopy is sufficient.

Remember to update your personal information when it changes. If you are applying for our help to collect a maintenance allowance, you are your child’s representative (as his/her guardian) as long as the child is a minor.

You can request that we collect the debt in accordance with a ruling or verdict before it has become final. However, we may not pay you any money collected until the ruling or verdict has become final. This means that the money will be paid to you once the ruling or verdict can no longer be appealed.

What about when your application is directed against several debtors?

If you request that we collect a debt from several individuals, i e several debtors, you have to submit an application for each one. It is important that all the applications are sent to the same office, even if one of the debtors belongs geographically to another office. You only need to include one copy of the ruling or verdict.

If your application concerns maintenance for several children, you have to submit one application for each child. The basic fee for an application is SEK 600 per year. You may have to pay additional costs in order for us to collect the debt.

Where should you send your application?

The postcode of the debtor’s home address determines which office you send the application to. An exception is applications concerning maintenance allowances, which always have to be sent to our Gävle office.

What happens after you’ve made the application?

Usually we contact the debtor and give him/her a certain period of time in which to pay. If the debtor does not pay the debt, we conduct an investigation into his/her finances that involves looking for attachable assets such as a salary or items we can sell in order for you to get paid.

Keep your account information up to date so that payments to you will arrive promptly.

If the debtor has no assets the debt will remain with us until it is paid or until you notify us that you are withdrawing the application.

Sammanfattning på svenska

Ansöka om verkställighet

Om du redan har en dom, ett beslut (utslag) eller ett bevittnat avtal om underhållsbidrag, och du ännu inte har fått betalt, kan du ansöka om att beslutet genomförs, det vill säga verkställs.

Hur gör du?

Använd en av följande blanketter:

 • Ansökan om verkställighet
 • Ansökan om verkställighet (skadestånd)
 • Ansökan om verkställighet (underhållsbidrag)

I din ansökan ger du följande uppgifter om dig som sökande:

 • namn,
 • person- eller organisationsnummer,
 • postadress,
 • bankgiro,
 • telefonnummer och
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav på:

 • namn,
 • person- eller organisationsnummer,
 • bostadsadress och
 • postadress.

Tänk också på att:

 • I en ansökan om utmätning som rör underhållsbidrag måste du specificera ditt krav.
 • Om du har en fordran som grundas på ett löpande skuldebrev ska det bifogas i original. Om det är ett så kallat enkelt skuldebrev räcker en kopia.

Kom ihåg att uppdatera dina personliga uppgifter när de ändras. Ansöker du om vår hjälp med att driva in underhållsbidrag, är du som vårdnadshavare ombud för ditt barn så länge barnet är omyndigt.

Du kan begära att vi driver in skulden enligt en dom/ett utslag innan det vunnit laga kraft. Däremot kan vi inte betala ut eventuella pengar innan domen eller beslutet vunnit laga kraft. Det innebär att pengar betalas ut när domen inte längre kan överklagas.

Vad gäller när din ansökan är riktad mot flera?

Begär du att vi ska driva in en skuld från flera personer, det vill säga flera gäldenärer, ska du skicka in en ansökan för varje svarande. Då är det viktigt att alla ansökningar skickas till samma kontor, även om en svarande tillhör något annat kontor. Du behöver bara skicka med ett exemplar av domen eller beslutet.

Om din ansökan gäller underhåll till flera barn ska du skicka en ansökan per barn. Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor per år. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska driva in skulden.

Vart skickar du ansökan?

Postnumret där den svarande bor avgör till vilket kontor du ska skicka ansökan. Ett undantag är ärenden om underhållsbidrag. De ansökningarna ska du skicka till vårt kontor i Gävle.

Vad händer efter ansökan?

Vanligtvis kontaktar vi den som ska betala, det vill säga gäldenären, som får en viss tid på sig att betala. Om skulden inte betalas gör vi en undersökning av gäldenärens ekonomi. Vi letar då efter utmätningsbara tillgångar, till exempel lön eller sådant som vi kan utmäta och sälja för att du ska få betalt.

För att utbetalningarna ska komma till dig snabbare är det viktigt att du håller dina kontouppgifter uppdaterade.

Om gäldenären inte har några tillgångar ligger skulden kvar hos oss tills den blir betald eller tills du anmäler att du återkallar ditt ärende.