The right to demand payment can be forfeited

If a debt becomes statute barred, it means that the individual or entity with the right to demand payment loses that right.

Why does a debt become statute barred?

A debt may become statute barred, or no longer enforceable by law, after a certain period of time if:

 • you have not acknowledged it
 • the creditor has not interrupted the period of limitation.

What should you do?

If you get a letter with an application by someone who claims that you have an unpaid debt to them, what we call a payment injunction, you can contest the claim if you consider the debt to be statute barred.

Send us a letter with the following

You contest the claim by writing a letter in which you state:

 1. what is incorrect about the claim
 2. your name
 3. your personal identity number
 4. the case number, which is specified in the letter you received.

Send the letter to us before the payment deadline for the claim. This is also specified in the letter.

If the creditor wishes to continue pursuing the claim it will be handed over to the courts for review.

What about if you receive a letter that a statute barred debt is to be recovered?

If your creditor has applied to have a statute barred debt recovered, you can contest the claim.

You do so by writing a letter in which you state:

 • what is incorrect about the claim
 • your name
 • your personal identity number
 • the case number, which is specified in the letter you received.

We will then examine your objection and decide whether attachment may be carried out or not.

How long does it take for a debt to become statute barred?

Most public debts become statute barred after five years, but the Tax Agency may request that the limitation period be extended for tax debts.

The limitation period for consumer debts is three years.

There are some debts you may think are consumer debts but which in fact are not. One example of this is Trafikförsäkringsföreningen’s (Swedish Motor Insurers’) motor insurance charge for vehicle owners without motor third party liability insurance. This has a limitation period of ten years.

Other private debts have a ten-year limitation period. Such debts include

 • debts to private individuals
 • claims based on negotiable debt instruments, i e promissory notes not issued to a specific individual, which can therefore be sold or given to anyone.

For unpaid rent, landlords have to apply for payment in a payment injunction or apply for a summons from a court or a rent tribunal. This must be done within two years of the tenant leaving the flat.

What does an interruption to the period of limitation imply?

If an interruption to the period of limitation has occurred, a new period of limitation begins. That means that the creditor extends the period of time they have in which to legally demand payment.

Interruptions to the period of limitation can occur in several ways. Examples include:

 • that you acknowledge the debt by paying interest or instalments, or by requesting an instalment plan
 • that you receive a written demand or reminder for the debt from your creditor
 • that your creditor applies for recovery through us with reference to the debt.

We do not automatically assess whether a debt is statute barred when someone applies to have a debt established, or for recovery of a debt.

If you consider the debt to be statute barred, it is important that you get in touch with us.

Sammanfattning på svenska

Rätten att kräva betalning kan gå förlorad

Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt att kräva betalt förlorar den rätten.

Varför blir en skuld preskriberad?

En skuld kan preskriberas efter en viss tid om:

 • du inte har erkänt den eller
 • den som ska ha betalt inte har avbrutit preskriptionstiden.

Brev, föreläggande, om att betala en preskriberad skuld

Om du får ett brev med en ansökan från någon som anser att du har en obetald skuld, det vi kallar för betalningsföreläggande, kan du bestrida kravet om du anser att skulden är preskriberad.

Innan du kan bestrida ska du först meddela oss att du fått brevet, föreläggandet. Det gör du genom att skriva under delgivningskvittot och skicka det till oss.

Att du skriver under delgivningskvittot betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Efter att du skrivit på delgivningskvittot har du en viss tid på dig att bestrida kravet. Hur länge står i brevet som du fått.

Så här gör du för att bestrida

Skicka ett brev eller mejla med följande uppgifter:

 • vad som är felaktigt med kravet,
 • ditt namn,
 • ditt personnummer
 • målnumret som står i brevet.

Om den som anser att du är skyldig pengar vill gå vidare med ärendet lämnas det över till domstol för prövning.

Vad gör du om du får ett brev om att en preskriberad skuld ska drivas in?

Om den du är skyldig pengar har ansökt om att en preskriberad skuld ska drivas in, kan du invända mot kravet.

Det gör du genom att skriva ett brev där du anger:

 • vad som är felaktigt med kravet,
 • ditt namn,
 • ditt personnummer och
 • målnumret som står i brevet.

Då kommer vi att pröva din invändning och sedan besluta om utmätning får ske eller inte.

Hur lång tid tar det innan en skuld preskriberas?

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år. Men Skatteverket kan begära att preskriptionstiden ska förlängas när det gäller skatteskulder.

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år.

Det finns vissa skulder som du kan tro är en konsumentfordran men som inte är det. Ett sådant exempel är Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift. Den har en preskriptionstid på tio år.

Övriga enskilda fordringar har en preskriptionstid på tio år. Det kan till exempel vara

 • en skuld till privatpersoner eller
 • fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev som inte är ställt till en viss person utan som kan säljas eller ges bort till vem som helst.

För hyresskulder gäller att en hyresvärd måste ansöka om att få betalt, ett så kallat betalningsföreläggande, eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd. Det ska ske inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten.

Vad innebär ett preskriptionsavbrott?

Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa. Det innebär att den som vill ha betalt förlänger den tid hen har på sig att begära betalning.

Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt. Till exempel genom att

 • du erkänner skulden genom att betala ränta eller amortering, eller genom att be om en avbetalningsplan
 • du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den du har en skuld till
 • den du är skyldig pengar ansöker hos oss om utmätning och hänvisar till skulden.

Vi gör ingen automatisk bedömning av om en skuld är preskriberad när någon ansöker om att få en skuld fastställd eller ansöker om att en skuld ska drivas in.

Om du anser att skulden är preskriberad är det viktigt att du hör av dig till oss.