Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Våld i nära relation

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är stora och allvarliga samhällsproblem. Det får stora konsekvenser både för den som utsätts, och för omgivningen och samhället i stort. Den som blir utsatt har ofta känslomässiga band till förövaren. Våldet kan förekomma i både pågående och avslutade relationer.

Vad är ekonomiskt våld och vad blir konsekvenserna?

Ekonomiskt våld handlar om maktutövning och kontroll. Det kan för den som utsätts leda till långvarig skuldsättning och skulder hos Kronofogden. Det begränsar även möjligheten att lämna en våldsam relation. Exempel på ekonomiskt våld är att den ena parten

 • skuldsätter den andra parten genom att förfalska hens namnteckning, skaffa åtkomst till personens Bank-id, e-post och mobiltelefon, samt låna och ta krediter i hens namn
 • tvingar den andra parten att skuldsätta sig genom lån och krediter
 • tvingar den andra parten att starta bolag
 • kontrollerar hur den andra parten använder pengar
 • gömmer undan gemensamma pengar
 • tvingar den andra parten att medverka i ekonomiska olagligheter

Får någon tvinga en person att skuldsätta sig?

Det kan vara ett brott att sätta någon i skuld mot hens vilja, oavsett om personen är medveten om det eller inte. Möter du en person som berättar att hen har fått skulder genom hot och tvång är det viktigt att hjälpa personen att polisanmäla händelsen. Personen behöver bevisa att skulden uppkommit mot hens vilja.

Det är också viktigt att personen invänder mot ett krav, till exempel till en långivare, och berättar hur kravet uppkommit. Detta bör personen göra så snabbt som möjligt efter att hotet och tvånget har upphört. I vissa grova fall kan skuldsättningen vara ogiltig.

Är kravet fel är det viktigt att agera

När en person tar emot ett krav från Kronofogden är det viktigt att hen svarar, tar ställning och agerar. Om personen anser att kravet är fel ska hen invända mot (bestrida) kravet. Personen ska meddela oss detta skriftligen inom en viss tid (förklaringstid). Vi tar inte emot invändningar efter förklaringstiden.Det är viktigt att få personen att agera om hen anser att kravet är fel. Om vi fastställer kravet i ett beslut (utslag) är det svårt för personen att i ett senare skede hävda att hen inte vill betala.

Den som ansökt om att få betalt (sökanden) kan begära att vi lämnar över ärendet till domstol om hen inte håller med om att kravet är fel. I så fall tar domstolen över ärendet och bedömer om kravet är riktigt.

Ge stöd till den som har ekonomiska problem

Det är viktigt att personer med ekonomiska problem får stöd så tidigt som möjligt. Då blir inte konsekvenserna så stora och möjligheterna att påverka situationen är större. Men det är aldrig försent att ta tag i situationen – även små insatser kan göra stor skillnad.

Du kan

 • använda motkraftssnurran som ett stöd vid samtal om privatekonomi
 • motivera personen att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivning – den är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Skaffa dig kunskap

Dela din kunskap är en kostnadsfri webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning kan få för individer och för samhället.

Webbutbildning – Dela din kunskap

Hjälp till den som har rätt till skadestånd

Personer som har blivit utsatta för ett brott kan vända sig till oss om gärningspersonen blivit dömd att betala skadestånd. Att ansöka om vår hjälp är kostnadsfritt. Läs mer om hur du gör på webbplatsen.

Få ditt skadestånd

Ansöka om att få ut saker?

En person som till exempel hastigt måste lämna sitt hem, kan ansöka om hjälp hos oss för att få tillbaka sina saker. Det kallas för att ansöka om handräckning.

Den som vill få tillbaka egendom kan välja mellan två typer av handräckning: vanlig och särskild handräckning. Om du möter en person som inte vet om hen ska ansöka om vanlig eller särskild handräckning kan du tipsa om

 • vår webbplats där vi förklarar skillnaden och hur personen ska gå tillväga
 • vår kundservice, där personen kan få information utifrån sitt ärende.

Du vill få tillbaka eller ta bort egendom

Valet får konsekvenser, till exempel om den som kravet riktar sig mot invänder. Vid vanlig handräckning lämnar vi över målet till domstolen om sökanden begär det. Vid särskild handräckning är det vi som fattar beslut.

När ett beslut om vanlig och särskild handräckning genomförs kontaktas båda parter för att se hur situationen kan lösas på lämpligaste sätt. Om det inte går att lösa på frivillig väg kan vi gå in med låssmed i en bostad för att få ut sakerna

Stöd i samhället

Om en person är utsatt för våld i nära relation så kan hen behöva samhällets stöd på olika sätt. Personen kan till exempel kontakta

 • Polisen, här finns information om brott i nära relation och hur hen kan anmäla.
 • Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, öppet dygnet runt, en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som möter våldsutsatta i ditt arbete är också välkommen att ringa hit för stöd och rådgivning.
 • Terrafem, 020-52 10 10, bedriver bland annat en jourtelefon och juristjour för kvinnor med utländsk härkomst, stöd och råd på 69 olika språk.
 • Välj att sluta, 020-55 56 66, en nationell telefonlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Relaterad information

Webbkurs om våld från Nationellt centrum för kvinnovåld