På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Make a payment - damages

If you have been ordered by the courts to pay damages in a criminal case, you are liable for immediate payment. In most cases you will not receive a bill or payment form; you must find out how to pay and to whom. If you do not pay, there is a risk that the debt will be brought to the Enforcement Authority for recovery.

When happens after the ruling

Once the ruling has become legally binding (when it can no longer be amended, normally after three weeks), the Enforcement Authority receives a copy of the ruling from the court. The Enforcement Authority then asks the party entitled to damages (the creditor) if he/she requires assistance in recovering the money. If the creditor requires assistance, he/she must fill in a form and submit it to the Enforcement Authority. You will then receive a letter from the Enforcement Authority.
 
The letter provides instructions for payment of your debt. Note that a fee of SEK 600 has been added. This is a standard fee which according to law shall be added to the debt when it is registered with the Enforcement Authority.
 
You should pay off the debt within the period specified in the letter. This way you can be done with the claim for damages and the Enforcement Authority will not take the matter further.

If you do not pay the damages, the Enforcement Authority will begin inquiring into your assets with the purpose of finding a means to pay off the debt. The inquiry is carried out in order to help you to be free of your debt and to help the creditor to receive their due damages. If you have assets, the Enforcement Authority will seize them.

Insurance companies and the Crime Victim Compensation and Support Authority

If you are unable to pay the damages, the creditor can turn to their insurance company or the Crime Victim Compensation and Support Authority for help. Note that you will instead owe money to them; you do not avoid paying the damages. The claim for damages remains with the Enforcement Authority until payment is made or the creditor withdraws the claim.

Multiple parties in debt

If the courts have ordered several parties to pay the same damages, you have a "joint liability". This means that any one of the parties may be obligated to pay the entire amount, not just their own share.

A parent who has custody of a child can be ordered by the courts to pay out compensation for personal injury or property damage resulting from a criminal act committed by the child. The extent of the parent's liability is limited. Further information can be found in the Tort Liability Act (1972:207). You can also contact the courts.
If you are liable for the total amount of a debt which was intended to be shared among several parties, you can make claims against the other parties for their shares in it. If they do not pay of their own volition, you can apply for an injunction to pay. Further information on injunctions to pay.

Appealed rulings

Even if a ruling from a city/district court has been appealed, the creditor can request the Enforcement Authority's assistance with recovering the money. In this case, the Enforcement Authority will investigate the possibility of seizure and can seize assets. The creditor may not however receive a share of this; the money is placed in an interest-bearing account until the court of appeal has passed a new decision.

If another court changes the city/district court's decision and reverses the ruling, the Enforcement Authority will return the seized assets.

Göra en inbetalning - skadestånd

Om du har blivit dömd att betala skadestånd i ett brottmål är du skyldig att betala omgående. Oftast får du inte någon räkning eller något inbetalningskort utan du måste själv ta reda på hur du och till vem du ska betala. Betalar du inte riskerar du att skulden kommer till Kronofogden för indrivning.

Vad som händer efter domen

När domen har vunnit laga kraft (när domen inte längre kan ändras, vanligtvis tre veckor efteråt), far Kronofogden en kopia av domen från domstolen. Därefter frågar Kronofogden den som ska få skadeståndet (borgenären) om han/hon vill ha hjälp att driva in pengarna. Om borgenären vill ha hjälp fyller han/hon i en blankett och lämnar in den till Kronofogden. Det är då du får ett brev från Kronofogden.
 
I brevet står det hur du gör för att betala din skuld. Observera att en extra avgift på 600 kr har tillkommit. Det är en grundavgift som enligt lag ska läggas till skulden när den registreras hos Kronofogden.
 
Betala skulden inom den tid som framgår av brevet. Då blir du av med skadeståndskravet och Kronofogden gör inte heller något mer.
 
Om du inte betalar skadeståndet börjar Kronofogden med att undersöka om du har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa dig att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd. Om du har tillgångar kommer Kronofogden att utmäta dessa.

Försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten

Om du inte har några möjligheter att betala skadeståndet kan borgenären vända sig till sitt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Observera att du då istället blir skyldig dem pengar. Du slipper alltså inte betala skadeståndet. Skadeståndskravet ligger kvar hos Kronofogden tills det blir betalt eller borgenären återkallar kravet.

Flera som ska betala

Om domstolen har dömt flera att tillsammans betala ett skadestånd har ni ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att vem som helst av er kan bli tvungen att betala hela beloppet, inte bara er egen del.
 
En förälder som har vårdnaden om ett barn kan dömas att ersätta för personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Omfattningen av förälderns ersättningsansvar är begränsat. Du kan läsa mer i Skadeståndslagen (1972:207) eller vända dig till domstolen för ytterligare information.
Om du far betala hela skulden som ni egentligen är flera som ska dela på, kan du kräva de andra på deras andelar. Betalar de inte frivilligt kan du ansöka om betalningsföreläggande. Läs mer om betalningsföreläggande.

Överklagade domar

Även om en dom från tingsrätten har överklagats kan borgenären begära Kronofogdens hjälp med att driva in pengarna och Kronofogden kommer då att utreda möjligheten till utmätning, och kan utmäta tillgångar. Borgenären far dock inte ut några pengar utan de läggs på ett räntebärande konto till dess hovrätten har meddelat det nya beslutet.
 
Om annan domstol ändrar tingsrättens beslut och upphäver domen kommer Kronofogden att lämna tillbaka det som utmätts.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.