På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Ordlista

 • Ackord
  En uppgörelse om betalning mellan den person som ska betala och de han ska betala till. Uppgörelsen innebär oftast att skulden sätts ned (minskas).
 • Allmänna mål
  Krav på betalning från offentlig sektor, det vill säga skulder till stat och kommun. Skatter, böter, studiemedel och så vidare.
 • Anbud
  Förslag till köpesumma.
 • Anstånd
  Ett beslut från Kronofogden som innebär att man får ytterligare tid på sig för att betala.
 • Auktion
  Försäljning genom muntlig budgivning.
 • Avbetalningsköp
  Ett köp där du först betalar en handpenning och därefter resten av pengarna i omgångar enligt ett avtal. Ränta och kreditkostnader gör att du får betala mer för varan. Säljaren kan be Kronofogden att ta tillbaka varan om du inte betalar enligt avtalet.
 • Avhysning
  Att du på grund av t.ex. obetald hyra eller störande levnadssätt tvingas flytta från din lägenhet, ditt kontor eller din verkstadslokal. Kallas i vardagligt tal för vräkning.
 • Aviseringsavgift
  Den avgift du får betala för att få inbetalningskortet utskrivet och hemskickat.
 • Befintligt skick
  Avtalsvillkor som gör det möjligt för en säljare att friskriva sig från ansvar för faktiska fel i det som säljs. På så sätt lägger han en undersökningsplikt på köparen.
 • Beneficieegendom (Beneficium)
  Pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs.
 • Besittning
  Att du med rätt eller orätt innehar någon egendom, exempelvis en bil eller en fastighet, dvs. på ett eller annat sätt kan förfoga över egendomen.
 • Bestrida
  Att protestera mot ett betalningskrav som du anser är oriktigt genom att skriva ner dina invändningar och skicka dem till Kronofogden eller domstolen.
 • Betalningsanmärkning
  En anmärkning ("prick") som visar att du inte har skött dina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Denna anmärkning kan t.ex. leda till att du inte får lån, lägenhet, telefonabonnemang eller arbete.
 • Betalningsfastställelse
  Ett betalningsföreläggande med ett pantbrev i en fastighet som grund för fordran. När utslag/dom meddelats anses fastigheten utmätt (dömd i mät).
 • Betalningsföreläggande
  Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.
 • Betalningsinställelse
  Offentligt meddelande om att du efter ett visst datum inte längre tänker betala dina skulder. Avser oftast företag.
 • Betalningssäkring
  Säkerhetsåtgärd avseende statliga fordringar som beslutas av domstol och verkställs av Kronofogden. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld. Jfr kvarstad, som avser privaträttsliga fordringar.
 • Betalningsuppmaning
  Påminnelse från Skatteverket om obetald skatteskuld. Om betalning inte sker överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning.
 • Borgen
  Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.
 • Borgensman
  En person som ingått borgen dvs. lovat att betala någon annans skuld (t.ex. ett lån) om låntagaren själv inte betalar.
 • Borgenär
  Annat namn för fordringsägare, dvs. den du är skyldig pengar.
 • Bostadsförrättning
  Kronofogdens besök i bostad i samband med t.ex. utmätning.
 • Delgivning
  En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen.
 • Diskonto
  Riksbankens officiella räntesats till och med den 30 juni 2002, diskontot, var normgivande för kreditinstitutens in- och utlåningsräntor men också för t.ex. den lagstadgade dröjsmålsavgiften. Se referensränta.
 • Disponibelt belopp
  Den del av inkomsten som efter avdrag av skatt och förbehållsbelopp kan tas i anspråk för utmätning.
 • Enskilda mål
  Skulder hos Kronofogden som du har till enskilda personer och företag t.ex. kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.
 • Exekution
  Att genom tvång se till att en person gör sin plikt enligt ett utslag eller en dom, t.ex. betalar en skuld. Jfr exekutionstitel.
 • Exekutionstitel
  Underlag som krävs för att Kronofogden ska kunna genomföra sin verkställighet (t.ex. utmätning). Underlaget kan vara t.ex. dom, utslag, skattebeslut eller vissa privata handlingar.
 • Exekutiv auktion
  Auktion där Kronofogden säljer utmätt egendom m.m.
 • Exekutiv försäljning
  Kronofogdens försäljning av utmätt egendom genom auktion eller anbud.
 • Fast egendom
  Fast egendom är mark som är indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även vissa tillbehör t.ex. byggnader. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.
 • Fastighet
  Markområde med fastställda gränser och med särskild registerbeteckning. Byggnader på en fastighet är juridiskt sett tillbehör till en fastighet.
 • Fordran
  Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen.
 • Fordringsägare
  Den som har ett krav på betalning. Se borgenär.
 • Fysisk person
  Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag.
 • Förbehållsbelopp
  Det belopp du har rätt att behålla för din och din familjs försörjning vid löneutmätning.
 • Förberedelseavgift
  En avgift som tas ut för att täcka Kronofogdens kostnader för annonsering när vi ska sälja en fastighet, en tomträtt, ett skepp eller ett luftfartyg.
 • Föreläggande
  Ett brev som du måste svara på för att Kronofogden ska ha möjlighet att ta hänsyn till dina synpunkter.
 • Företagsinteckning
  Ett företags tillgångar, t.ex. maskiner och varulager, som ställs som säkerhet för betalning av en skuld.
 • Företagsrekonstruktion
  En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan efter beslut av domstol ges möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. Rätten utser då en rekonstruktör som ska undersöka om verksamheten kan förändras så att den blir lönsam. Rekonstruktören ska även undersöka om det finns förutsättningar för en uppgörelse med fordringsägarna, ett så kallat ackord.
 • Förfallodag
  Den dag en räkning senast ska vara betald.
 • Förlikning
  En uppgörelse mellan parterna, ofta i domstol.
 • Förpliktelse
  Skyldighet att göra någonting, t.ex. betala till någon. En sådan skyldighet kan beslutas i ett utslag eller en dom, i en lag eller i ett avtal.
 • Försäljningsavgift
  Den avgift som tas ut ur köpesumman när din egendom säljs på exekutiv auktion.
 • Grundavgift
  Kronofogden tar ut en grundavgift i varje mål för sitt arbete. Avgiften läggs till när målet registreras i kronofogdens register. Läs mer om Avgifter.
 • Gäldenär
  En person, fysisk eller juridisk, som har en skuld till någon (borgenär).
 • Handräckning
  Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. Det kan exempelvis handla om avhysning/vräkning eller att flytta en bil som någon har ställt upp på annans mark. För att få handräckning måste man först ha ett utslag eller en dom. Jfr exekutionstitel.
 • Hemvist
  Den plats där en person bor eller regelbundet uppehåller sig. Hemvist är för en fysisk person normalt den ort där denna är folkbokförd.
 • Indrivning
  åtgärder för att en skuld ska bli betald, t.ex. utmätning
 • Ingivare
  Vårt namn på ett företag eller myndighet som bedriver inkasso med tillstånd från Data- eller Finansinspektionen. Läs mer här.
 • Inhibition
  Beslut av en domstol som innebär att Kronofogden inte får verkställa en ansökan.
 • Inkassoföretag
  Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.
 • Inkassokostnader
  Inkassobolagens kostnader för åtgärder i syfte att driva in en skuld, t.ex. kravbrev rörande skulden.
 • Insolvent
  När du är på obestånd, dvs. inte kan betala dina skulder, och detta tillstånd är varaktigt.
 • Inteckna
  När du lånar pengar av banken tar du en inteckning i fastigheten och banken får ett pantbrev som säkerhet.
 • Interimistiskt beslut
  Ett beslut som gäller i avvaktan på att ett slutligt beslut meddelas av domstol eller Kronofogden.
 • Juridisk person
  Exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag, som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol. Jfr fysisk person.
 • Konkurs
  Rättsligt förfarande som innebär att en person eller ett bolags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att inkomsterna kan delas mellan dem som har fordringar.
 • Konkursbouppteckning
  En sammanställning över bland annat vilka tillgångar och skulder som finns i en konkurs och vilka som har fordringar i konkursen.
 • Konkursförvaltare
  En konkursförvaltare är utsedd av rätten och har hand om förvaltningen av konkursboet.
 • Kreditupplysning
  Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder.
 • Kungörelse
  Ett sätt att delge en handling genom annonsering. Se delgivning
 • Kvalificerad insolvens
  När en gäldenär inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det inte går att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid.
 • Kvarstad
  En tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.
 • Kvittning
  En fordrans avräkning på en motfordran, som medför att de båda fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra.
 • Kvittningsgill motfordran
  För att en motfordran ska kunna användas till kvittning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat måste den vara förfallen till betalning och av sådan art att kvittning får äga rum.
 • Köpeskilling
  Det pris som köparen ska betala.
 • Laga kraft
  Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.
 • Likvidation
  Upplösning av juridisk person i särskild ordning.
 • Lönegaranti
  Se statlig lönegaranti.
 • Lös egendom
  All egendom som inte är fast egendom.  Bostadsrätter räknas som lös egendom, Andra exempel är bilar, tavlor, musikinstrument, värdepapper och pengar.
 • Lösöre
  Med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter.
 • Lösöreköp
  En köpare som låter egendomen finnas kvar hos säljaren kan ansöka om att få köpet registrerat hos oss. Syftet är att undvika att det han köpt utmäts för betalning av säljarens skulder eller räknas till konkursboet vid säljarens konkurs.
 • Normalbelopp
  Normalbeloppet används när vi räknar ut en löneutmätning. Det ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader. Där ingår till exempel mat, kläder, hygien, telefon, bredband, hushållsel, försäkringar, fackföreningsavgift, a-kasseavgift och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Beloppet varierar beroende på din familjesituation.
 • Nyttjanderätt
  Rätt för en person att använda egendom som tillhör någon annan.
 • Näringsverksamhet
  Näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (eget företag i någon form). Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska vara varaktig och bedrivas i vinstsyfte.
 • Obestånd
  En persons eller företags oförmåga (inte tillfällig) att betala sina skulder.Se insolvent.
 • Offentlighetsprincipen
  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i statlig och kommunal verksamhet. För Kronofogdens del medför det att vem som helst får läsa myndighetens allmänna handlingar, exempelvis de beslut som fattats i ett mål om utmätning.
 • Ombud
  En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.
 • Pant
  Lös egendom som en låntagare lämnar till en långivare som säkerhet för ett lån. En fastighet pantsätts genom att fastighetsägaren lämnar pantbrev i sin fastighet till långivaren.
 • Pantbrev
  Bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet. Fastigheten kan pantsättas genom att fastighetsägaren lämnar pantbrevet som säkerhet för ett lån.
 • Preskription
  När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år).
 • Referensränta
  Referensränta är riksbankens officiella räntesats. Den ersatte diskontot från den 1 juli 2002 och fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår. Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.
 • Regresskrav
  När du har betalat ett belopp, som en annan person egentligen är skyldig att betala, har du som betalat rätt att kräva tillbaka beloppet av den som ursprungligen var betalningsskyldig.
 • Restföring
  Restföring betyder att skuld överlämnas till Kronofogden för indrivning.
 • Retentionsrätt
  Rätt att hålla kvar någons egendom som säkerhet för en obetald fordran.
 • Sekretess
  Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt. Sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller.
 • Servitut
  Rättighet i en fastighet till förmån för annan fastighet, t.ex. rätt att använda en väg som går över en grannfastighet.
 • Skuldsanering
  Sanering av en privatpersons skulder som vanligtvis innebär att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter denna period upphör betalningsansvaret för resten av skulderna.
 • Solidariskt betalningsansvar
  När flera personer är gemensamt betalningsansvariga för en skuld har var och en samma ansvar för att hela skulden ska betalas.
 • Statlig lönegaranti
  Statens i lag reglerade garanti för betalning av arbetstagares fordran hos arbetsgivare i konkurs eller vid företagsrekonstruktion.
 • Ställföreträdare
  Någon som handlar i annans ställe, t.ex. i en rättegång.
 • Stämningsman
  En person som anlitas av domstol eller myndighet för delgivningsuppdrag.
 • Summarisk process
  Ett snabbt och enkelt sätt för den som t.ex. vill ha betalt eller få tillbaka ett föremål att få ett bevis om att hans krav är riktigt. Detta bevis (utslag) kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att föremålet lämnas tillbaka.
 • Svaranden
  Den som en ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet riktar sig mot.
 • Säkerhet
  Garanti för återbetalning av ett lån, t.ex. borgen eller pant. 
 • Tillgångsundersökning
  Den utredning som Kronofogden gör för att hitta tillgångar som kan utmätas.
 • Tvistig fordran
  Den som vill ha betalt (borgenären) och den som ska betala (gäldenären) är oeniga om någonting som har med skulden att göra. Oenigheten kan handla t.ex. om skuldens storlek.
 • Underhandsförsäljning
  Försäljning på annat sätt än genom auktion, t.ex. genom mäklare.
 • Uppskov
  Den som ska ha betalt (borgenären) går med på att låta den som ska betala (gäldenären) få längre tid på sig att betala. Se anstånd.
 • Utmätning
  Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön, dvs. att pengar dras direkt från din inkomst.
 • Utmätningsbara tillgångar
  Egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar. Egendomen måste tillhöra den personen, ha ett ekonomiskt värde och kunna överlåtas till en annan ägare. Utmätningen ska ge ett ekonomiskt överskott efter avdrag för de kostnader som kan uppstå.
 • Utslag
  Benämning på beslut om betalningsföreläggande eller handräckning.
 • Utsökning
  De åtgärder som Kronofogden gör med stöd av Utsökningsbalken, t.ex. driva in pengar och återlämna egendom.
 • Utsökningsavgift
  Utsökningsavgift är en avgift som Kronofogden tar ut för att staten ska få ersättning för sina kostnader för Kronofogdens verksamhet.
 • Verkställighet
  När du har en dom eller ett utslag kan du lämna in en ansökan om verkställighet till Kronofogden om att få hjälp med att tvångsvis genomföra det som beslutats i domen/utslaget.
 • Villkorad skuld
  Den som ska ha betalt (borgenären) kan återkräva skulden endast om vissa villkor uppfylls.
 • Vite
  En tvångsåtgärd som innebär att den som inte gör det som står i vitesföreläggandet blir skyldig att betala ett visst belopp.
 • Vräkning
  Se avhysning.
 • Växelprotest
  En växel är en särskilt skriven uppmaning från en person (trassent) till en annan person (acceptant) att betala en viss summa pengar till en tredje person (remittent). Protest innebär att en myndighet styrker att acceptanten inte betalat växel på förfallodagen.
 • Återtagning
  Säljaren kan i vissa fall få tillbaka en vara om köparen inte uppfyller sin del av köpeavtalet, till exempel missköter sina avbetalningar. Säljaren kan då vända sig till oss. Reglerna om återtagning finns i konsumentkreditlagen (KkrL) och lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (LAN).
 • Återvinning
  Har du fått ett felaktigt utslag från Kronofogden så kan du ansöka om återvinning och inhibition.
 • Överklagande
  Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du överklaga det till domstol.
Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.